Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle overeenkomsten tussen de psycholoog en de cliënt of derde.

2. Claassen Psychosociaal Adviesbureau werkt volgens de beroepscode van het NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de psycholoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de psycholoog worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of naar waarheid aan de psycholoog zijn verstrekt, heeft de psycholoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

2. De psycholoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de psycholoog kenbaar behoorde te zijn.

3. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.

Artikel 3 Kosten en afspraken ten aan zien van de overeenkomst

1. De kosten zijn vermeld op de website en de praktijkinformatie.

2. De factuur wordt bij de cliënt in rekening gebracht en deze dient deze kosten zelf te declareren bij de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het informeren van de vergoeding van de zorgverzekeraar. De psycholoog is hiervoor nooit aansprakelijk of verantwoordelijk.

3. Overige werkzaamheden met betrekking tot gesprekken of aanvullende psychodiagnostiek, verslaglegging hiervan, (telefonische)contacten met derden, reiskosten en consulten buiten de praktijk worden op basis van het uurtarief in rekening gebracht.

4. De psycholoog dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen.

5. Indien de cliënt te laat komt, wordt de duur van het gesprek bekort met de betreffende hoeveelheid tijd.

6. Facturen worden via de e-mail verstuurd of op aanvraag uitgeprint en meegegeven.

7. De psycholoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

Artikel 4 Betaling

1. Algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing gedurende de overeenkomst.
Zie de algemene betalingsvoorwaarden op de website www.claassenpsa.nl.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken

1. Alle door de psycholoog aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de psycholoog, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt.

2. Indien de psycholoog aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de psycholoog hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

3. Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de psycholoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Artikel 6 Opzegging en beëindiging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk, mondeling en per email opzeggen.

2. De psycholoog heeft het recht de behandeling of het behandelgesprek onmiddellijk te beëindigen indien de cliënt zich misdraagt, bijvoorbeeld de psycholoog bedreigt, gewelddadig is of onder invloed van middelen als alcohol en drugs verkeert. Er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Als u iets beschadigd in de praktijk ontvangt u daarvan een factuur.

3. Tijdens de behandelingsovereenkomst is er de mogelijkheid dat de psycholoog u naar een andere praktijk of instantie doorverwijst omdat u daar beter geholpen kunt worden. Uiteraard zal de psycholoog u hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 7 Het recht van privacy van de cliënt

1. De gegevens van de cliënt worden vertrouwelijk behandeld. Cliëntgegevens mogen niet zonder toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt. Zie ook het privacyreglement van Claassen Psychosociaal Adviesbureau.

Artikel 8 Klachten

1. Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de psycholoog, bespreekt de psycholoog dit graag met u in een persoonlijk gesprek. U mag ook altijd mailen of bellen.

2. Indien de cliënt zich in een gesprek met de psycholoog onvoldoende met zijn/haar klacht geholpen voelt, kan er een klachtenprocedure worden gestart. Zie klachtenprocedure en klachtenformulier op www.claassenpsa.nl. Ook kunt u via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg een klacht indienen.

Artikel 9 Rechtskeuze

1. Op alle overeenkomsten met Claassen Psychosociaal Adviesbureau is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 Bereikbaarheid

1. De praktijk is iedere werkdag telefonisch en per email bereikbaar. In het weekend en bij telefonische onbereikbaarheid kan de voicemail worden ingesproken of een email of appbericht worden gestuurd. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien de psycholoog onbereikbaar is en de cliënt heeft dringend hulp nodig, dan dient deze contact op te nemen met de dienstdoende huisarts. In het geval dat de psycholoog voor langere duur afwezig is, wordt met de cliënt besproken op welke wijze vervanging zal wordeningevuld.